İş Etiği Kuralları

Turkuaz Otomotiv Grubu’nun faaliyetlerini gerçekleştirirken Turkuaz Etik Kuralları (Tur-Etik) dokümanında çerçevesi çizilen ustun iş etiği ve ahlak anlayışı çerçevesinde yürütmektedir. Tur-Etik kuralları, Turkuaz Otomotiv Grubu tüm operasyonları, Yönetim Kurulu üyeleri, yönetici ve çalışanları için bağlayıcı olmakla birlikte tüm tedarikçi, iş ortağı ve benzer paydaşlarının da bu ilkelere uyumlu hareket etmesi beklenmektedir. Tur-Etik Kurallarının Topluluk genelinde benimsenerek aktif bicimde uygulanmasından ve uyumun takibinden Turkuaz Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu birincil ölçüde sorumlu olup, bu sorumluluğu yerine getirilmesi için Başkan(Genel Midir), Hukuk işlerinin bağlı bulunduğu Avukat, Çalışma İlişkilerinin bağlı bulunduğu İnsan Kaynakları Yöneticisinden oluşan Turkuaz Otomotiv Grubu Etik Kurulu görev yapmaktadır. Tur-Etik kurallarının yaygınlaştırılması amacıyla tüm Grup yönetici ve çalışanları, Tur-Etik kuralları konusunda bilgilendirilmekte, Grup markaları bu kurallar hakkında farkındalık ve yetkinliğin artırılması amacıyla bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Bu kapsamda ise giren her çalışana etik eğitimi verilir, Tur-Etik kuralları uyum beyanı imzalı olarak alınır. Bu eğitimler her sene tekrarlanır. Tüm paydaşların bilgi edinebilmesi amacıyla Tur- Etik kuralları www.turkuazoto.com.tr adresinden yayınlanmaktadır.

Tur-Etik kurallarına uyum, tüm Topluluk yönetici ve çalışanlarının görevidir. Bir uyumsuzluk tespit edilmesi ya da kuvvetli şüphesinin dogması ile birlikte her çalışandan Etik Kurul’a bildirim yapması beklenmektedir. Etik Kurul tüm bildirimleri gizlilik ilkesine riayet ederek dikkatle ele almakla ve ivedilikle çözüme kavuşturmakla sorumludur. Değerlendirilen vakalara bağlı olarak uyumsuzluk hali tespiti durumunda durumun önem derecesine göre uyarıdan başlayarak iş akdinin feshine kadar varan ölçüde yaptırım uygulanabilmektedir. İlgili Grup mensubunu etik kurallara aykırı davranışa sevk ve teşvik eden, yönlendiren, onaylayan ya da bu davranışa bilgisi olup da göz yumarak gerekli bildirimi yapmayan kişilere de gereken yaptırımlar uygulanmaktadır. Grup yönetici ve çalışanları ve ilgili paydaşların etik kurallara aykırılık bildirimlerini kolaylıkla ve gizlilik içinde yapabilmeleri ve kurallar hakkında doğrudan bilgi alabilmeleri için e-bildirim ve birlikte internet üzerinden de bildirim ve bilgi talepleri iletilebilmektedir. İlgili iletişim kanalları Tur-Etik Kuralları dokümanında ve internet sitesinde yer almaktadır. Etik Kurula bildirimde bulunan herkes Etik Kurulun koruması altındadır ve bu eylemlerinden ötürü herhangi bir baskı, zorlama veya cezai yaptırıma maruz bırakılamazlar, bildirim sahibiyle ilgili atama, iş ve görev değişiklikleri ihtiyacı oluşması halinde uygulamadan önce Etik Kurulun onayının alınması gerekir.